Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

epi
7002 2672 400
1959 397c 400

iamtravelr :: Sunset serenity ❤️

July 20 2017

epi
1603 88f7 400
Reposted frommyblog4udotcom myblog4udotcom viaunterland unterland

July 19 2017

epi
epi
7328 9dab 400
8826 d45e 400
Reposted fromamatore amatore viapulchritudo2 pulchritudo2
7574 df0e 400
Reposted fromamatore amatore viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
1340 5e86 400
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
4838 a476 400
Reposted frompesy pesy viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
6879 fe4d 400

July 18 2017

epi
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viagdziejestola gdziejestola
epi

July 19 2017

7574 df0e 400
Reposted fromamatore amatore viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
1340 5e86 400
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
4838 a476 400
Reposted frompesy pesy viapulchritudo2 pulchritudo2
epi
6879 fe4d 400

July 18 2017

epi
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl